Spracovanie a ochrana osobných údajov (GDPR)

Pokiaľ ste našim zákazníkom, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

I. Kto je Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov na internetovom obchode je BUGY, s.r.o., Jána Jančeka 334/27, Ružomberok 034 01, IČO: 36408301, IČDPH: SK2020132400 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

II. Kontaktné údaje

kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

 • korešpondenčná adresa: Bugy, s.r.o., Matúšková 1, 026 01 Dolný Kubín
 • adresa elektronickej pošty: bugy@bugy.sk
 • telefónny kontakt: +421 43 582 32 73

III. Prehlásenie

Prevádzkovateľ prehlasuje, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Prevádzkovateľ si plní podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ umožní a bude vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, príp. telefónne číslo nutne potrebujem k plneniu zmluvy, t.j. dodanie objednaného tovaru.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebuje prevádzkovateľ, aby vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si prevádzkovateľ po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

V. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja, prijal a udržuje všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

 1. Zabezpečeným prístupom do počítačov (zabezpečené heslom).
 2. Zabezpečeným prístupom do telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov).
 3. Zabezpečeným prístupom do e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 4. Zabezpečeným prístupom do aplikácií na rozosielanie e-mailov (zabezpečené menom a heslom).
 5. Zabezpečeným prístupom do účtovných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 6. Šifrovanou komunikáciou na internetovom obchode (platný certifikát https).
 7. Pravidelnou aktualizáciou softwaru a antivírovým programom.
 8. Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

VI. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá okrem prevádzkovateľa nikto iný prístup.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokáže prevádzkovateľ zaistiť vlastnými silami, využíva služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako prevádzkovateľ a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen
 • Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Osobné údaje, ktoré spracováva prevádzkovateľ ako správca aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania.

Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s prevádzkovateľom. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa prevádzkovateľ v budúcnosti rozhodne využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v takom prípade pri výbere bude na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje prevádzkovateľ nebude poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VII. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom možností uvedených v II. bode:

 1. Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 2. Vďaka právu na prístup môžete prevádzkovateľa kedykoľvek vyzvať a prevádzkovateľ vám doloží v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracováva a prečo.
 3. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 4. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že prevádzkovateľ spracováva vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracováva nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 5. Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, bude prevádzkovateľ postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebuje predávajúci aspoň 30 dní.
 6. Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takomto prípade prevádzkovateľ vymaže všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda prevádzkovateľ zmaže všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás bude informovať emailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádza prevádzkovateľ v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov, obchodných ponúk, článkov vám prevádzkovateľ zasiela ak ste zákazník na základe prevádzkovateľovho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, predávajúci ich posiela len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber v emaile stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile ak tam nie je môžete poslať spätný email z informáciou o odhlásení.

VII. Mlčanlivosť

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.06.2019.