Predajca

BUGY, s.r.o.
Jána Jančeka 334/27
Ružomberok 034 01
Slovenská republika

IČO: 36408301
IČ DPH: SK2020132400
DIČ: 2020132400

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa: SK0375000000000307385523

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo 13864/L.

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1

Všeobecné podmienky

Obchodné podmienky a ceny ponúkaného tovaru, platia len pre nákup tovaru v internetovom obchode www.kavapremium.sk podané elektronickou cestou, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho, dodávateľa a spotrebiteľa - kupujúceho. Všetky ceny a poplatky sú uvádzané vrátane DPH.

Objednávanie a uzavretie kúpnej zmluvy

Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom tu uvedeným. Objednávka na tovar sa realizuje prostredníctvom nákupného košíka. Po jej odoslaní bude táto spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Odoslaním objednávky  spotrebiteľ súhlasí s cenou tovaru, spôsobom a cenou dopravy, platobnými podmienkami, ako aj možnosťou odstúpenia od zmluvy. Obrázok na stránke sa môže mierne líšiť od skutočne Vám dodaného tovaru. Miestom doručenia je adresa spotrebiteľa uvedená v objednávke, po dohode je možný aj osobný odber v kamennom obchode dodávateľa.  Aj v prípade osobného odberu musí byť objednávka uzavretá na základe zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu),  tovar bude rezervovaný pre odberateľa maximálne do 3 pracovných dní.

Vlastnícke práva na tovar prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho - spotrebiteľa prevzatím tovaru a zaplatením jeho kúpnej ceny. Predávajúci neručí za chyby a omyly v objednávke spotrebiteľa a súčasne si vyhradzuje právo na zmenu ceny a jednostrannom zrušení kúpnej zmluvy- zrušení objednávky.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar Vám bude doručený v najkratšom možnom termíne. Pri položkách, ktoré sú skladom je dodacia lehota po celej SR obvykle do 48 hodín kuriérom alebo prostredníctvom Zásielkovne a to v závislosti na dobe objednania tovaru max. do 09.00 hod.  U položiek, ktoré predajca momentálne nemá skladom, bude termín dodania do 14-ich pracovných dní a to vždy bude tento termín spresnený dodávateľom telefonicky alebo e-mailom. Tovar je odosielaný kuriérom v pracovných dňoch pondelok - piatok. Osobný odber je možné uskutočniť, pri potvrdení "pripravené k osobnému odberu",  v pracovných dňoch pondelok - piatok.

Spôsob dopravy:

Doručenie kuriérom na kupujúcim zadanú adresu v lehote do 48 hodín od vyskladnenia tovaru. V prípade, že Vás kuriér nezastihne, spojí sa s Vami telefonicky na čísle uvedenom pri objednávaní tovaru.

Cenník dopravy a balného pre Slovenskú republiku,  platný od 06.04.2021                                       

Kuriér:
od 0 € do 100 € poštovné a manipulačný poplatok 5 € s DPH,
od 100 € do 1000 € poštovné a manipulačný poplatok 0 €.

Zásielkovňa:
od 0 kg do 4 kg poštovné a manipulačný poplatok 5 € s DPH                                                     

Platobné podmienky

Platba prebieha v hotovosti dobierkou – zaplatíte priamo kuriérovi, ktorý Vám tovar privezie.

Každá zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Sme platci DPH.

Odoslaním objednávky kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Poškodenie pri preprave

Spotrebiteľ – príjemca tovaru je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a prevziať ju od kuriéra, iba ak nie je tento poškodený. V opačnom prípade je nutné spísať s dopravcom – kuriérom protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prevziať. O daných skutočnostiach neodkladne informujte dodávateľa tovaru.

Reklamácia

Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho BUGY, s.r.o., Jána Jančeka 334/27, Ružomberok 034 01,
Slovenská republika. Reklamovaný tovar – zásielku neposielajte predávajúcemu na dobierku! Takýto tovar nebude prevzatý a bude vrátený späť kupujúcemu.

Všetky reklamácie uplatňujte u predávajúceho E-MAILOM  na adresu: info@kavapremium.sk, doporučenou poštou, alebo osobne na prevádzke.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v opodstatnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie výrobku do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru na reklamáciu. Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kedy si bol kupujúci povinný tovar prevziať.  Po uplynutí 30 dňovej  lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru.

O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne, najneskôr  však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, telefonicky alebo e-mailom.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený spotrebiteľovi  na jeho náklady, prípadne mu budú účtované náklady na opravu tovaru. O tejto skutočnosti bude spotrebiteľ vopred informovaný. 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. Odovzdaním opraveného tovaru.  Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo aby bola bezplatne a včas odstránená. V prípade, že výrobok nebol použitý, montovaný, je možné ho vymeniť za nový / prípadne jeho časť /.  O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
2. Výmenou tovaru.  Pri neodstrániteľných vadách má spotrebiteľ právo na výmenu za bezchybný tovar, alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí.
 3. Vrátením kúpnej ceny tovaru.  Ak sa na výrobku vyskytne rovnaká chyba viac krát  /3x/  má spotrebiteľ rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade. 
4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
5. Písomnou výzvou predávajúceho na prevzatie určeného plnenia.
6. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

Storno objednávky

Ako spotrebiteľ môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese: info@kavapremium.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky, číslo a názov objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a to z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, ktorý nie sme schopný dodať  spotrebiteľovi  v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.  V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil za zrušenú objednávku za tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka v zmysle zákona vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. 

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov,  najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na diaľku .V zmysle § 2 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.  je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. 

 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je

predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak

boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 

Spotrebiteľ je povinný podľa § 10 ods. 1 najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odoslať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru,  na náklady a nebezpečie  spotrebiteľa  predávajúcemu podľa §10 ods.3  Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme!!! Tovar zasielajte prosím späť spolu s originálom pokladničného dokladu, alebo faktúrou, v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený,  vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na neuznanie  možnosti vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy, prípadne na úhradu nákladov za uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu zistených vád a nedostatkov, na ktoré sa vzťahuje záruka.


      Formulár na odstúpenie od zmluvy

- BUGY, s.r.o., Jána Jančeka 334/27, Ružomberok 034 01
prevádzka:  Matúšková 1, Ružomberok 034 01
e-mail: info@kavapremium.sk
tel: 0915 883 736
- Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme * od zmluvy na tento tovar: 
  Kód tovaru: ............................................................................................
  Názov tovaru: ........................................................................................
  Počet kusov:...............
- Dátum objednania / dátum prijatia*:........................................./..........................................
- Dátum vystavenia  pokladničného dokladu : ........................................................................
- Číslo pokladničného dokladu / uvedený v pravo dole / ........................................................
- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*.....................................................................
- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*.......................................................................................
 …………………………………………………………………………….........................………
 …………………………………………………….............................................................................
                                     
- požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar a náklady spojených s objednaním tovaru
  na adresu spotrebiteľa/spotrebiteľov* (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte 
  prosím  číslo účtu). ....................................................................................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


 - Dátum: .........................................................                   Podpis: ............................................

*Nehodiace sa prečiarknite.

      Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1.      Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa  keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením  ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom.
- BUGY, s.r.o., Jána Jančeka 334/27, Ružomberok 034 01
                              prevádzka:  Matúšková 1, Ružomberok 034 01
                              e-mail: info@kavapremium.sk
                              tel: 0915 883 736
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený vyššie .
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2.      Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 

 

      Predávajúci sa zaväzuje

  • dodržať cenu tovaru,  ktorý je u predajcu skladom, jeho cena platí v čase objednávky.
  • dodať správny druh a množstvo tovaru podľa objednávky tak, ako bolo uvedené v čase objednávky.
  • tovar zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
  • skontrolovať obsah balenia a priložiť k tovaru daňový doklad.
  • dodržať termín dodania, ktorý bol spotrebiteľovi  prisľúbený.
  • zabezpečiť vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote.
  • zabezpečiť odstúpenie od zmluvy v súlade zo zákonom.

 

      Ochrana osobných údajov

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou  oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu  vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ-DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie ktoré sú uvedené vyššie , ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas zanikne do 14 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov objednávateľa podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Použitie týchto údajov zo stránky vyžaduje náš súhlas.

Tento internetový obchod  je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôžeme ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah nášho internetového obchodu a to podľa potrieb, bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípadoch neupravených týmito obchodnými podmienkami sa primerane uplatnia ustanovenia  Občianskeho zákonníka ,  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č.250/2007 Z.z. a Zákona č. 102/2014 Z.z.o Ochrane spotrebiteľa.

 Platné od: 06.04.2021